Regulamin Gabinetu

 • przyjmowane są osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy, bądź też skierowane przez lekarzy i innych specjalistów
 • oferowane są konsultacje, psychoterapia indywidualna, małżeńska, rodzinna
 • usługi prowadzone są przez psychoterapeutę, specjalistę psychologa wykwalifikowanego w psychoterapii osób dorosłych, problemów młodzieży i dzieci
 • zapis na pierwszą konsultację następuje telefonicznie pod numerem 605-833-083, następne spotkania uzgadnia się z psychoterapeutą prowadzącym
 • usługi są odpłatne, zaraz po sesji, odpłatność za spotkania ustala psychoterapeuta
 • w przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję, nie jest ona przedłużana
 • za umówioną sesję, na którą nie przyjdzie, pacjent płaci całość, chyba że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej
 • sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba że psychoterapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość
 • w okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że psychoterapeuta prowadzący zdecyduje inaczej
 • czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą
 • psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • psychoterapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszeniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi psychoterapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • dla celów superwizji psychoterapeuta może (tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta) nagrywać sesje. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjentów prosi się o wcześniejsze pisemne wyrażenie zgody na nagranie.
 • by psychoterapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia
 • o wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenia psychoterapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego psychoterapeutę.